Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Zakres prac związany z oznakowaniem zabawek znakiem CE

 1. Klasyfikacja wyrobu pod kątem wymagań dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE i innych dyrektyw powiązanych (np. RoHS)
 2. Analiza ryzyka zabawki w zakresie podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
 3. Ocena poziomu spełnienia wymagań zawartych w normach zharmonizowanych 
 4. Wybór ścieżki oceny zabawki ( samodzielnie lub z udziałem jednostki notyfikowanej)
 5. Analiza badań ( np. składu chemicznego pod kątem zawartości substancji szkodliwych) 
 6. Wybór jednostki badawczej i nadzór nad przygotowaniem próbek do badań
 7. Pomoc w sporządzeniu deklaracji zgodności wraz z informacją na opakowaniu ( np. przedział wiekowy dziecka)
 8. Otworzenie stałej linii konsultacyjnej w zakresie oznakowanej zabawki

Spis przepisów i wymagań prawnych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca w sprawie bezpieczeństwa zabawek 
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach (Dz. U. 2013 poz. 475)
 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
 • Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów
 • Dyrektywa RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych )

Podstawowe normy zharmonizowane dotyczące zabawek 

 • aktualne normy kliknij tutaj 

Komentarze i spostrzeżenia naszych ekspertów

Najczęściej popełniane błędy w zakresie wprowadzania do obrotu zabawek 

 • niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami - niezgodne cechy mechaniczne i fizyczne,
 • brak ostrzeżeń i instrukcji wymaganych ze względów bezpieczeństwa § 21 rozporządzenia MGP i PS w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek,
 • brak oznakowania CE
 • brak informacji o konieczności zachowania opakowań, etykiet lub ulotek na których zamieszczone zostały informacje, między innymi oznakowanie CE, nazwa i adres producenta lub importera,
 • brak informacji określającej wiek dziecka, dla którego przeznaczona została zabawka.