Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Zakres prac związany z oznakowaniem wyrobów elektronicznych znakiem CE

 1. Ocena wyrobu w zakresie dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz nowej  2014/35/UE
 2. Ocena wyrobu w zakresie norm Europejskich EN i krajowych PN 
 3. Ocena ryzyka bezpieczeństwa wyrobu w zakresie podstawowych wymagań
 4. Ocena dokumentacji technicznej oraz wykonanych lub dostarczonych badań
 5. Wybór optymalnej ilości próbek do badań mając na uwadze wymagania danej normy i ich interpretacje przez poszczególne laboratoria
 6. Wybór jednostki notyfikowanej lub akredytowanej do przeprowadzenia oceny wyrobu pod kątem dostępności , kosztów i wymagań danych jednostek badawczych 
 7. Sporządzenie deklaracji godności WE i oznakowanie wyrobu znakiem CE
 8. Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności na wyroby nie podlegające ocenie przez jednostki notyfikowane lub inne przepisy prawne
 9. Otworzenie stałej linii konsultacyjnej dla klientów,  którzy już skorzystali z naszych usług 

Spis przepisów i wymagań prawnych

 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady  2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Ważna uwaga:

 • 26 lutego 2014 r. została przyjęta dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i dyrektywa 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej. 
 • Wdrożenie obu dyrektyw musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Komentarze i spostrzeżenia naszych ekspertów

Najczęściej popełniane błędy w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych

 • brak oznakowania CE
 • nieprawidłowe oznakowanie CE
 • brak wymaganej instrukcji,
 • nieprawidłową wymaganą instrukcję,
 • brak wymaganych ostrzeżeń,
 • nieprawidłowe wymagane ostrzeżenia.