Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Polityka poufności

Firma TQMC s.c zarządzająca marką ZNAKCE.EU i osoby ją reprezentującą zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony ( klienta ), a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się  w trakcie i po realizacji projektu ( dla klienta ) niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych
informacji i ich źródła.

Powyższa deklaracja dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji wyrobów, podlegających ocenie przez TQMC s.c.. 
TQMC s.c zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło dotyczy.

Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zachowanie przestrzegania postanowień.
Ujawniać informacje o których mowa w  niniejszej polityce poufności jedynie tym pracownikom, współpracownikom i doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji projektu
Polityka poufności nie będzie miała zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

 •  są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;
 • są znane danej Stronie przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem,bez ograniczeń do ich ujawniania;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeŜeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;
 • zostały  uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych z przygotowaniem oferty.

Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w Polityce Poufności obowiązuje także w przypadku danych potrzebnych do przygotowania oferty. 
W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia
odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

TQMC s.c zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy Klienta – niezaleŜnie od
formy przekazania tych informacji i ich źródła.Informacje poufne obejmują w szczególności:
1. Informacje techniczne i technologiczne

 • Know-how związane z procesem produkcji, technologią, środkami produkcji, jakością,
 • Wszelkie informacje techniczne związane z wyrobem, jego konstrukcją i zastosowanymi
 • materiałami,
 • Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposaŜenia, narzędzi,
 • środków produkcji i środków kontroli,
 • Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur ZSZ,
 • Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak równieŜ wszelkich aktywów organizacji,
 • które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

2. Informacje handlowe

 • Stosowane ceny na wyroby, koszty wytworzenia wyrobów, ceny zakupów materiałów
 • i akcesoriów,
 • Informacje dotyczące bazy dostawców i odbiorców materiałów, usług i innych
 • oraz stosowanych cen,
 • Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
 • Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami
 • zagranicznymi.

3. Informacje ekonomiczno finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą

 • Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
 • Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego oraz umów z udziałowcami,
 • Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
 • Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania
 • pracowników,
 • Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
 • Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
 • Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
 • Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
 • Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
 • Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych
 • oraz lokalizacji aktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe,pieczęcie, klucze itp.